ECOPLAST

O FIRMÌ

Firma ECOPLAST, spol. s r.o. vznikla v roce 1994, pøedmìtem našeho podnikání je vakuové zpracování termoplastù a vzhledem k investicím do kvalitního strojového vybavení jsme se stali dodavateli dílù, které splòují nejnároènìjší požadavky našich zákazníkù.

V souèasné dobì jsme zamìøeni pøevážnì na dodávky dílù pro automobilový prùmysl a to hlavnì na užitková vozidla. V této oblasti dodáváme výrobky pro autobusy, nákladní automobily, traktory, vybavení kabin pro manipulaèní techniku a zahradní techniku.  Dále vyrábíme díly pro firmy dodávající díly na vybavení nemocnic,  ochranné prostøedky pro armádu a policii reklamní poutaèe a mnoho dalších výrobkù dle požadavkù našich  zákazníkù. 

Navíc zhruba 20% své produkce vyvážíme do Dánska, Francie Nìmecka, Rakouska, Maïarska a Slovenska. Vzhledem ke kvalitì našich dílù se poèet zahranièních zakázek zvyšuje.

VÝROBA

Ve výrobì používáme nejmodernìjší zaøízení øízená poèítaèem, která jsou urèena pro technologii vakuového zpracování plastù a jejich následného opracování. Lisy používáme od firmy Geiss (Nìmecko) a CNC 5ti osá obrábìcí centra od firem Geiss a Huber Grimme ... 

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

Materiál, který zpracováváme je z dovozu. Hlavními dodavateli jsou firmy Senoplast) Rakousko), Mitras (Nìmecko) a Athlone (Irsko) ... 
ECOPLAST

AKTUALITY

28. 4. 2008

Dne 28.4.2008 jsme uvedli do provozu novou verzi webových stránek.


ECOPLAST, spol. s r.o.
Kalendova 688
500 04 Hradec Králové
IÈ: 60111453, DIÈ: CZ60111453

Tel: +420 495 533 541, Fax: +420 495 533 542
E-mail: info@ecoplast.cz
 |  Úvod |  Produkty |  O firmì |  Partneøi |  Fotogalerie |  Kontakty | 
system ihelp 2008 web:catalogue